Symposia nieuws

Kortenhoef, 21 mei 2020

Onderwerp: Beëindiging activiteiten Stichting Kunst in Vrijheid.

Geachte dames en heren, beste vriend(in),

Met een gevoel van weemoed moeten wij tot onze spijt berichten dat wij in onze bestuursvergadering van 13 mei jongstleden hebben besloten de activiteiten van de stichting te beëindigen. Dat was de dag waarop het symposium “Kunst en (on)Vrijheid” zou plaatsvinden.

De beperkingen (onvrijheid) ten gevolge van de coronapandemie maakten het onmogelijk de in mei geplande symposia en de latere tentoonstelling te realiseren op de wijze die ons voor ogen stond.

Een vooruitschuiven van onze plannen naar betere tijden met de daaraan verbonden financiële, praktische en materiële onzekerheden, alsmede het wegvallen van de koppeling aan de viering en herdenking van 75 jaar Vrijheid en Bevrijding, zouden onze doelstelling en ons thema steeds meer doen vervagen. Nog afgezien van de vraag of onze gewaardeerde hoofdrolspelers – inleiders, musici, kunstenaars, bruikleengevers, fondsen en donateurs, en anderen die hun medewerking boden – bereid zouden zijn hun bijdragen ook in de toekomst beschikbaar te stellen.

Vooralsnog hebben wij een goed gevoel over de gemaakte vorderingen en over alles wat vlak voor de lockdown al in de startblokken stond. En wij zijn dankbaar en tevreden over de medewerking die wij van vele kanten kregen in de vorm van ideële, praktische of geldelijke steun. Wij willen dan ook graag onze grote waardering uiten voor allen die ons met raad en daad tot steun zijn geweest dan wel voornemens waren dit alsnog ook feitelijk te doen: bijzonder hartelijk dank daarvoor!

Er gaat een speciaal woord van dank naar hen en naar de leden van het Comité van Aanbeveling.

Mogelijk worden onderdelen van ons initiatief en onze plannen in de toekomst nog opgepakt of doorgezet om een vergelijkbare doelstelling alsnog te verwerkelijken.

Mocht er na de financiële afwikkeling – waarover onze penningmeester separaat verantwoording zal afleggen aan de geldgevers – nog een batig saldo resten, dan is het plan die middelen ter beschikking te stellen aan instituties die qua doelstelling passen bij hetgeen ons voor ogen stond. In deze ongewisse tijden kunnen wij dan mogelijk op een andere manier toch een steentje bijdragen om mogelijk ontstane schade enigszins te kunnen helpen verhelpen.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de stichting Kunst in Vrijheid,

Jaap Wertheim (voorzitter), Kees Borrie (penningmeester), Jeannette Kuhn (secretaris), Katja Beekman, Madelon Eekels, Marijn de Koning, Karen Verstraete.